سندهي اردو سرائیکی English

  د دې رنځ تشخيص په کور کښې يا عام ډاکټر نه شي کولې۔(اردو میں ویڈیو)

که چرې تاسو پوهېږئ چې په ماشوم کښې د دې رنځ نخښې موجود دي نو يو پوهه ډاکټر له ئې بوځئ چې په دې رنځ پوهېږي۔ مور پلار بايد د ماشوم په رويه او حرکتونو کښې هغه څه چې دوي ته غېرمعمولي ښکاري، ډاکټر ته په لومړي ملاقات کښې ووائي۔ د دې رنځ تشخيص په کور کښې يا عام ډاکټر نه شي کولې۔

0
 Advanced issue found
 

د آټزم تشخيص په دوه برخو کښې وي۔ لومړۍ دا چې يو سکريننګ ټېست اخستل کېږي چې داسې معلوم شي چې د تفصيلې معائنې او جاج ضرورت شته يا نه۔ د سکريننګ په وخت ډاکټر د ماشوم معائنه کوي او د دې رنځ نخښې معلوموي۔ که چرې هغه ضرورت محسوس کړي نو باقاعده جاج ئې هم اخستلے شي۔

د باقاعده جاج يا اسسمنټ لپاره د ډاکټرانو پوره ډله پکار وي چې پکښې لاندې ذکر شوي غړي وي۔

 • د ماشومانو د رنځ ماهر (Child Paediatrician)
 • د ماشومانو د دماغي رنځ ماهر (Child Neurologist)
 • د ماشومانو د نفسياتي رنځونو ماهر (Child Psychologist)
 • Child Neurologist who is specialised in how the brain works
 • د وينا او ژبې ماهر (Speech and language pathologist)
 • د انساني رويې ماهر ډاکټر (Behaviour therapist)
 • Any loss of speech, babbling or social skills at any age
 • Does not respond to name by 12 months

په دې وخت کښې ټېسټونه کېږي چې پکښې د خبرو، محسوسولو، رويې، حرکت ټېسټونه شامل دي۔ د دې ټېسټونو نومونه دا دي۔

 • Portage
 • ADOS
 • Behavioral Assessment
 • Informal Assessment
 • Hearing Test
 • CARS
 • Medical Evaluation
 • Nonverbal IQ
 • SALT Assessment
 • Functional Adaptive Behavior
 • Does not babble by 12 months
 • No gestures such as pointing, showing, reaching or waving by 12 months
 • No expressive vocabulary by 16 months
 • No meaningful two-word phrases (not including imitating or repeating) by 24 months
 • Any loss of speech, babbling or social skills at any age
 • Does not respond to name by 12 months
By visitng our site, you agree to use of cookies to enhance your browsing experience.  I Agree