سندهي اردو سرائیکی English

عمومي پوښتنې

که څوک دا ګڼي چې د هغه ته د آټزم مسئله ده نو څه کول پکار دي؟

که چرې چا ته محسوسه شي چې هغه د آټزم ښکار دے نو ژر تر ژره د ډاکټر سره مشوره کول پکار دي۔ د آټزم ژر تشخيص په صورت کښې مريض ته د آټزم په نخښو د پوهېدلو لپاره ډېر وخت ملاو شي او هغه په ښه شان سره د آټزم له وجې راپېښو مسئلو مقابله کولې شي۔

اړوند پوښتنې

نورې پوښتنې ومومئ

By visitng our site, you agree to use of cookies to enhance your browsing experience.  I Agree