سندهي اردو سرائیکی English

عمومي پوښتنې

که چرې ما ته د آټزم تشخيص وشي نو ما ته څه کول پکار دي؟

د آټزم د تشخيص وروستو د آټزم په اړه د معلوماتو لپاره څېړنه پکار ده او د خپل متعلقه ډاکټر نه ډېر ډېر تپوسونه وکړئ چې ستاسو معلومات زيات شي۔ په شروع کښې کېدې شي د آټزم د حالاتو سره سمجهوته يا مصلحت کول تاسو ته ګران هم وي۔ که چرې تاسو ګڼئ چې ستاسو مرسته پکار ده نو تاسو ته د خپلې کورنۍ، ملګرو يا ډاکټر سره رابطه کول پکار دي۔

اړوند پوښتنې

نورې پوښتنې ومومئ

By visitng our site, you agree to use of cookies to enhance your browsing experience.  I Agree